czwartek, 25 wrzesień 2014 11:05

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

Napisane przez 
Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r. Przewiduje on, że zarówno wydatki państwa, jak i dochody budżetu będą wyższe w porównaniu z 2014 r. Podobnie, jak w latach poprzednich zamrożony pozostanie fundusz wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wyjątek od tej zasady ma stanowić m.in. sektor samorządowy oraz wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych. Wstępnie rząd przyjął projekt budżetu przygotowany przez Ministerstwo Finansów na początku września. Wersja, na którą zgodził się rząd w środę nie przewiduje zasadniczych zmian, jeśli chodzi o parametry makroekonomiczne budżetu oraz podstawowe wielkości. MF założyło w projekcie, że deficyt w przyszłym roku ma nie przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 297 mld 252 mln 925 tys. zł, (wobec 277 mld 782,2 mln zł zaplanowanych na bieżący rok), a wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł. (wobec 325 mld 287,4 mln zł przewidzianych w tym roku). Centrum Informacyjne Rządu podało, że na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych. Założono, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,4 proc., inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc., wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 4,3 proc., zatrudnienie wzrośnie 0,8 proc., a spożycie prywatne nominalnie o 4,2 proc. "Istotną zmianą systemową, której efekty wpłyną na przyszłoroczny poziom dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zwiększenie o 20 proc. ulgi na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz umożliwieniu skorzystania z pełnej kwoty ulgi tym osobom, które dotychczas wykazywały zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę" - napisano w komunikacie CIR. Osoby takie dostaną zwrot z budżetu państwa do wysokości odliczonych składek na ZUS i zdrowotne. Wśród najważniejszych zmian podatkowych, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2015 r. wskazano też m.in. nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami. Zostały one wprowadzone w 2014 r., ale niektóre z nich będą obowiązywać od 1 lipca 2015 r. Przewidziano także wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO - Authorised Economic Operator) oraz obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio o 25 zł/1000 l lub 25 zł/1000 kg (jednocześnie podwyższenie w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw o te same wartości). W projekcie założono, że łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2015 r. z 49,38 proc. do 49,52 proc. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2014 r., tj. 22,86 proc. Dochody podatkowe budżetu mają w 2015 r. wynieść 269 mld 820 mln 1 tys. zł, jest to o 4,6 proc. więcej niż w roku poprzednim. Relacja tych dochodów do PKB w 2015 r. wyniesie 15,2 proc. Dochody z VAT mają wynieść 134 mld 630 mln zł, a ich relacja do PKB w 2015 r. wyniesie 7,6 proc. Na podatku akcyzowym budżet ma zyskać 63 mld 570 mln zł, ich relacja do PKB wyniesie 3,6 proc. "Ponadto planuje się, że do budżetu państwa wpłynie m.in.: z podatku od gier - 1 mld 250 mln zł, z podatku dochodowego od osób prawnych - 24 mld 530 mln zł, z dywidend i wypłat z zysku - 6 mld 245 mln 150 tys. zł, z cła 2 mld 394 mln zł" - podało CIR. "Przyszłoroczny budżet konstruowany był z zastosowaniem trwałej, stabilizującej reguły wydatkowej. Reguła ta, zastosowana po raz pierwszy w sposób wiążący, jest zbliżona do zalecanej przez Komisję Europejską reguły spójnej ESA 95, która określa poziom wydatków dla prawie całego sektora instytucji rządowych i samorządowych" - poinformowały służby prasowe rządu. Podobnie, jak w latach poprzednich zamrożony pozostanie fundusz wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wyjątek od tej zasady ma stanowić m.in. sektor samorządowy oraz wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych. Mają one rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, aby do końca 2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc. Udział wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków unijnych wyniesie 19,4 proc., co oznacza wzrost w stosunku do 2014 r. o 0,2 punktu procentowego. Wydatki na obronę narodową w 2015 r. zaplanowano w wysokości 38 mld 387 mln 838 tys. zł. "W ramach tej kwoty środki w wysokości: 33 mld 24 mln 498 tys. zł stanowią 1,95 proc. przewidywanego wykonania PKB roku 2014. Z tej kwoty 8 mld 461 mln 742 tys. zł przewidziano na wydatki majątkowe, 5 mld 363 mln 340 tys. zł będzie przeznaczone na sfinansowanie zakupu odroczonych płatności wynikających z realizacji wieloletniego programu +Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe+" - wyjaśniono. . Budżet środków europejskich ma wynieść 77 mld 842 mln 493 tys. zł, a wydatki 81 mld 277 mln 996 tys. zł (deficyt w wysokości 3 mld 435,5 mln zł). Przychody z prywatyzacji oszacowano na kwotę 1 mld 200 mln zł. Zgodnie z konstytucją rząd musi ostatecznie przekazać projekt do Sejmu do końca września. Parlament może pracować nad budżetem cztery miesiące, z tym, że Senat ma na zgłoszenie swoich poprawek 20 dni od dnia przekazania ustawy przez Sejm. Jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu budżetu, ustawa nie zostanie przedstawiona prezydentowi do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Prezydent ma siedem dni na podpisanie ustawy budżetowej; może też - przed podpisaniem jej - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności budżetu z konstytucją. Trybunał musi orzec w tej sprawie w ciągu dwóch miesięcy. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY