Cele i zadania statutowe

Do podstawowych zadań statutowych Fundacji należy działalność informacyjno-promocyjna oraz edukacyjna, kierowana do szeroko rozumianego środowiska samorządów terytorialnych, w tym zwłaszcza: 

  • zapewnianie międzynarodowego standardu promocji polskich gmin;
  • organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych i promocyjnych;
  • promowanie ofert inwestycyjnych;
  • promowanie potencjału społecznego, ekonomicznego i ekologicznego gmin polskich;
  • tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;
  • pomoc informacyjna w rozwijaniu proekologicznej infrastruktury komunalnej, w tym komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
  • pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia partnerskie.