Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
Aktualności

Aktualności (442)

środa, 19 czerwiec 2013 10:41

Diagnoza rozwoju regionalnego europejskich wsi

Napisane przez

„Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Różnorodność obszarów wiejskich w Europie” – pod taką nazwą odbędzie się organizowana, w dniach 20-21 czerwca br., przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Województwo Zachodniopomorskie konferencja naukowa, której celem będzie wymiana poglądów, doświadczeń i prezentacja wyników badań naukowych w zakresie pobudzania rozwoju regionalnego i lokalnego oraz przedstawienie różnorodności obszarów wiejskich w Europie.

Organizacja spotkania jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich stojących przed nowymi wyznawania związanymi z różnorodnością terytorium Europy oraz różnorodnością  europejskiej wsi kształtowaną przez wiele czynników, w tym posiadane zasoby naturalne, tradycje kulturowe i historyczne oraz różnice gospodarcze i społeczne.

Zaproszeni goście i naukowcy zajmować się będą. kwestiami m.in. poprawy dostępu do rynków, innowacji w postaci nowych produktów oraz wprowadzenia nowych technologii, które pomogą zaspokoić zapotrzebowanie na wysokiej jakości żywność.

W konferencji udział wezmą naukowcy z uczelni polskich i zagranicznych zajmujący się rozwojem obszarów wiejskich, przedstawiciele samorządów lokalnych i instytucji rolniczych oraz mieszkańcy obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego.

Początek 20 czerwca br. o godzinie 10:30 na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz 9:30 21 czerwca br.
w hotelu „Focus” w Szczecinie.

Projekt sfinansowany zostanie ze środków pomocy technicznej PROW na lata 2007-2013, schemat III, w ramach realizacji zapisów Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

Źródło: Biuro Informacji, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

środa, 12 czerwiec 2013 12:55

MIASTOSZPECICIEL TRAFI DO OLSZTYNA

Napisane przez

Reklamę, która najbardziej szpeci przestrzeń publiczną, znajdziecie w Olsztynie. Została ona właśnie „uhonorowana” nagrodą o niezbyt subtelnej nazwie: Miastoszpeciciel.

„Zwycięskie zgłoszenie to kumulacja wszystkich problemów związanych z obecnością reklam w mieście, czyli agresywność przekazu, ingerowanie w przestrzeń publiczną, obojętność władz i zatracenie bryły budynku” – uzasadnia swój werdykt jury konkursu zorganizowanego stowarzyszenie Miasto Moje a w Nim. Znaleźli się w nim m.in. Piotr Sarzyński, Bogna Świątkowska, Grzegorz Buczek i Aleksandra Stępień.

Z jury zgodzili się internauci. Reklama w Olsztynie jest tym bardziej irytująca, że znajduje się w centrum miasta, w sąsiedztwie ratusza.

Obok Olsztyna na niechlubną listę reklamowo-miejskich potworków trafiła też willa Poraj na zakopiańskich Krupówkach (za niszczenie zabytkowej architektury regionu i wkraczanie w obszar dziedzictwa kulturowego). Wyróżnienia przyznano hotelowi Forum w Krakowie, który na całej fasadzie rozmieścił gigantyczną reklamę – którą, skądinąd, da się zobaczyć z dowolnego niemal punktu w mieście – oraz banerom poustawianym w Kluszkowicach.

Jury wybierało „laureatów” spośród 69 zgłoszeń z 29 miast i miasteczek. Pierwszą dziesiątkę wyłonili internauci podczas głosowania na stronach portalu społecznościowego Facebook. Dopiero z tej puli ostatecznych zwycięzców wybierało jury. Jak zapowiadają organizatorzy konkursu, w ciągu kilku dni „podjęta zostanie próba wręczenia statuetki” właścicielowi olsztyńskiej reklamy. Oby obyło się bez ofiar.

Dla kontrastu stowarzyszenie chce pod koniec roku zorganizować konkurs na Miastoupiększacza. Nagroda powędrowałaby do osób skutecznie działających na rzecz naprawy jakości wizualnej polskich miast. Istnieje obawa, że grono potencjalnych kandydatów do Miastoupiększacza będzie znacznie mniejsze niż w przypadku właśnie przyznanego wyróżnienia.

Źródło: www.marketing-news.pl

poniedziałek, 03 czerwiec 2013 15:38

Od września przedszkola będą tańsze

Napisane przez

Od września 2013 r. opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej (powyżej 5 bezpłatnych godzin) ma wynosić nie więcej niż 1 zł.

30 kwietnia br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt przewiduje, iż od 1 września 2015 r. dzieci czteroletnie, a od 1 września 2017 r. również trzyletnie, będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach. Od 1 września 2015 r. przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację z budżetu gminy w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym.

Takie placówki będą jednak musiały dobrowolnie podporządkować się zasadom ustalonym przez gminy dla przedszkoli publicznych. Chodzi m.in. o „maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę” i takie same zasady rekrutacji. Projekt przewiduje również, iż dotacja dla samorządów terytorialnych będzie naliczana na wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego.

Ponadto na wsparcie edukacji przedszkolnej – tworzenie i wspieranie istniejących przedszkoli oraz innych form edukacji przedszkolnej, a także dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przyjęcia 3- i 4-latków – będą wykorzystane środki finansowe w wysokości ok. 50 mln euro przesunięte w ramach komponentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

źródło: premier.gov.pl, wartowiedzieć.org

wtorek, 28 maj 2013 12:35

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Napisane przez

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu nie wniosła zastrzeżeń do opracowanego przez MAC Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS), który ma wspierać budowę sieci szerokopasmowych w Polsce.

NPS został opracowany pod koniec ubiegłego roku. Nadrzędnym jego celem jest rozwój sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. Plan zakłada upowszechnienie dostępu do internetu o prędkości minimum 2 Mbps do 2013 r. Przewiduje też wprowadzenie przepisów sprzyjających inwestycjom w sieci szerokopasmowe, m.in. opracowanie przepisów technicznych określających lokalizację kanałów technologicznych w drogach publicznych czy coroczne przeglądy istniejących przepisów prawnych dotyczących prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych.

Pieniądze na realizację planu pochodzić mają ze środków publicznych, funduszy unijnych oraz od firm prywatnych. Jak wynika z planu, całkowity szacowany koszt budowy i modernizacji infrastruktury sieciowej niezbędnej do realizacji celów NPS w całej Polsce to około 19-26 mld zł.

Źródło: PAP, polskaszerokopasmowa.pl

wtorek, 28 maj 2013 12:34

Zmiany w ustawie o gospodarce komunalnej

Napisane przez

Posłowie skierowali do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej projekty nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym.

Projekty zmieniają i ujednolicają zasady prowadzenia gospodarki komunalnej w formie spółek handlowych przez JST wszystkich szczebli. Gminy, powiaty i województwa będą mogły tworzyć oraz przystępować do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, o ile ich działalność nie będzie dotyczyła sfery użyteczności publicznej. Będzie to możliwe, jeżeli działalność spółki będzie mieściła się w zadaniach własnych JST, a tworzenie takich spółek lub przystępowanie do nich zostało przewidziane w strategii rozwoju samorządu.

Ograniczenia te nie będą miały zastosowania do posiadania przez samorządy akcji lub udziałów w spółkach zajmujących się działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu. Propozycje zmian ustaw o samorządzie województwa i samorządzie powiatowym dostosowują te akty do wyżej wymienionych rozwiązań.

Źródło: Sejm RP, warto wiedzieć.org

wtorek, 28 maj 2013 12:32

Prognoza dla Polski: PKB na lata 2013-2014

Napisane przez

W corocznej aktualizacji „Programu konwergencji” przedstawiono średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych.

Przygotowano go zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE. Wyraźne pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym Polski przełożyło się na spowolnienie wzrostu gospodarczego i wpłynęło na istotną zmianę warunków makroekonomicznych założonych w aktualizacji programu z 2012 r. Zaktualizowany na 2013 r. „Program konwergencji” oraz „Krajowy program reform” będą przekazane Komisji Europejskiej oraz Radzie Ecofin.

Wolniejszy wzrost gospodarczy wpłynął na pogorszenie warunków cyklicznych, w jakich realizowana jest polityka makroekonomiczna. Zdaniem resortu finansów można oczekiwać, że wzrost gospodarczy w 2013 r. wyniesie 1,5 proc. PKB – czyli będzie niższy o 0,4 pkt. proc. niż w 2012 r. Jest to spowodowane przede wszystkim stagnacją u naszych głównych partnerów handlowych. Wraz z poprawą koniunktury w UE w następnych latach spodziewane jest przyspieszenie tempa wzrostu – w 2014 r. przewiduje się, że realny wzrost wyniesie już 2,5 proc. PKB, a w latach 2015-2016 odpowiednio 3,8 i 4,3 proc. PKB.

Celem priorytetowym rządu na 2013 r. jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2016 r.

Źródło: PAP

poniedziałek, 06 maj 2013 10:17

ZPP wdraża Program Rozwoju Instytucjonalnego

Napisane przez

Powiat jarociński oraz gmina Brudzew to kolejne samorządy, w których w ostatnim okresie Związek Powiatów Polskich przeprowadził audyt instytucjonalny oparty o metodę Programu Rozwoju Instytucjonalnego, a także szkolenia z tego zakresu tematycznego.

Działania te są kolejnym z elementów wdrażania przez ZPP projektu „Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy”. Zakończeniem jego wdrożenia będą raporty zawierające zdiagnozowanie stanu obecnego i identyfikację obszarów wymagających wsparcia w JST biorących udział w projekcie. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Wartowiedziec.org

poniedziałek, 06 maj 2013 10:15

Fundacja im. Stefana Batorego szuka Super Samorządu

Napisane przez

Trwa nabór do akcji Masz Głos, Masz Wybór. W tym roku w programie mogą wziąć udział przedstawiciele nawet 200 gmin. Najskuteczniejsi zdobędą nagrodę Super Samorząd. Do akcji Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, uniwersytety trzeciego wieku, szkoły, biblioteki, domy kultury, młodzieżowe rady gminy – wszystkich, którzy chcieliby zmieniać otoczenie, a jednocześnie zacieśniać współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami. Wśród tegorocznych propozycji tzw. zadań, czyli instrukcji, co zrobić, by doprowadzić do korzystnej zmiany, są: wspólna przestrzeń, dostępni samorządowcy, fundusz sołecki, budżet osiedlowy, zróbmy to razem, inicjatywa lokalna.


Aby wziąć udział w akcji, należy zarejestrować się na stronie internetowej: www.maszglos.pl. Wszyscy uczestnicy otrzymają nie tylko szczegółowe wytyczne, jak realizować zadanie, lecz również indywidualne wsparcie udzielane przez doświadczonych ekspertów. Na realizację wybranego zadania uczestnicy mają czas do grudnia.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

środa, 24 kwiecień 2013 09:50

Senat nie ingerował w odrolnianie gruntów

Napisane przez

Senat nie wniósł poprawek do znowelizowanej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która określa procedury wydawania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. Nowe przepisy mają zapobiec wątpliwościom, jakie pojawiają się w orzecznictwie sądów administracyjnych przez jednoznaczne określenie, kto jest stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Zgodnie z nowelą będą to wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Ponadto ustawa ma usprawnić procedurę uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które takich planów nie posiadają. Ma również pozwolić na zmianę dotychczasowych planów, które – jak podkreśla ustawodawca – nie przystają do współczesnych warunków gospodarczo-inwestycyjnych. Znowelizowana ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

poniedziałek, 15 kwiecień 2013 13:13

„Kawka” sposobem na zanieczyszczenie powietrza

Napisane przez

Pod koniec lutego b.r. ruszył nabór wniosków do długo zapowiadanego programu pilotażowego KAWKA realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pt.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Głównym celem realizacji programu jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza wynikającego z tzw. niskiej emisji – problemu dotyczącego zwłaszcza obszarów miejskich – oraz zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Program będzie realizowany m.in. poprzez bezzwrotne dotacje udzielane ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I naboru wyniesie 200 mln zł, natomiast na realizację całego programu zostanie przeznaczone w sumie 800 mln zł.

Wnioski można składać do 21 sierpnia 2013 r.

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY