Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
Aktualności

Aktualności (442)

wtorek, 16 lipiec 2013 09:44

Ruszyły konsultacje założeń Programu Polska Cyfrowa

Napisane przez

 Powszechny dostęp do szybkiego internetu, e-administracja i e-integracja osób wykluczonych cyfrowo dzięki Funduszom Europejskim na lata 2014-2020. Taki ma być Program Polska Cyfrowa. 10 lipca 2013 r. w Krakowie ruszyły konsultacje jego założeń.

- Polska Cyfrowa to zupełnie nowy program operacyjny, nie mający odpowiednika w perspektywie 2007-2013. Kładziemy nacisk na nowe technologie telekomunikacyjne i cyfryzację. Te obszary mogą dać nam silny impuls do rozwoju i większą konkurencyjność. Proponujemy, by unijny wkład w realizację programu wyniósł prawie 2 mld euro – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski podczas konferencji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów i przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat kolejnych konferencji konsultacyjnych można znaleźć na portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: www.mrr.gov.pl 

poniedziałek, 15 lipiec 2013 09:39

Szkoły mają się wycofać z wątpliwych umów

Napisane przez

Ministerstwo Edukacji oczekuje od szkół wycofania się z umów użyczenia lub darowizny sprzętu, podpisanych z wydawcami podręczników.

To efekt kontroli, jaką kuratorzy oświaty przeprowadzili w 935 szkołach, w tym 538 szkołach podstawowych, 269 gimnazjach, 128 szkołach ponadgimnazjalnych.

Okazało się, że 311 szkół zawarło z wydawcami podręczników umowy użyczenia, darowizny, porozumienia lub inne, których przedmiotem był różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, komputerowy, multimedialny. Umowy te nie zawierały zobowiązań dotyczących wyboru bądź korzystania z określonych podręczników. Jednocześnie 102 szkoły zawarły umowy z wydawcami, w których zobowiązały się do wyboru bądź korzystania z określonych podręczników. A to oznacza złamanie prawa. "Nie ulega wątpliwości, że zawieranie umów z wydawcami, w których szkoła zobowiązuje się do wyboru lub korzystania z danego podręcznika przez określony czas może prowadzić do naruszenia przepisów ustawy o systemie oświaty, w szczególności art. 22a ust. 1 tej ustawy, który kompetencje w zakresie wyboru podręcznika daje wyłącznie nauczycielowi. Zatem wszelkie zobowiązania w tym zakresie podejmowane przez szkołę w sposób naruszający autonomię nauczyciela w wyborze podręcznika, w szczególności w zamian za oferowany przez wydawców różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, są sprzeczne z prawem" - czytamy w komunikacie MEN. Minister edukacji Krystyna Szumilas zwróciła się do wszystkich kuratorów oświaty, o wydanie w drodze decyzji, polecenia usunięcia uchybień. MEN-owi nie podobają się jednak również te umowy, w których szkoła nie zobowiązała się do wyboru konkretnego podręcznika. "Należy podkreślić, że również w przypadku pierwszej kategorii ww. umów, w których nie ma mowy o zobowiązaniach szkoły dotyczących wyboru i korzystania z konkretnych podręczników, Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że zawieranie przez dyrektorów szkół tego typu umów może nasuwać wątpliwości co do rzeczywistych przesłanek wyboru podręczników przez nauczycieli" - uzasadniło ministerstwo edukacji.

I dalej: "Ministerstwo Edukacji Narodowej stanowczo podkreśla, iż wybór podręcznika nie może być uzależniony od otrzymania jakichkolwiek dóbr materialnych oferowanych przez wydawnictwa. Tego typu praktyki są niezgodne z prawem. Przy wyborze podręcznika nauczyciel musi kierować się wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów, którzy będą z tego podręcznika korzystać".

Źródło: www.glos.pl

 
piątek, 12 lipiec 2013 14:50

Samorządy zatrudniają tysiące nowych pracowników

Napisane przez

W związku z realizacją ustawy śmieciowej w gminach trwa masowy nabór pracowników do weryfikacji deklaracji śmieciowych, prowadzenia ewidencji płatników czy monitorowania opłat.

 

Katowice utworzyły osobną 19-osobową komórkę i 15 etatów. Miesięczny koszt 19-osobowej ekipy to ok. 50 tys. brutto. W Kielcach te zadania wykonuje 10 etatowych pracowników i 3 stażystów – ok. 30 tys. zł miesięcznie. Łódź stworzyła 12 nowych etatów (300 tys. zł brutto rocznie), a Lublin ma 2 referaty, w których już pracuje 14 osób (ok. 450 tys. zł rocznie). Gdańsk zaś zatrudnił tylko 4 osoby i na ich pensje przeznaczył 144 tys. zł rocznie. Poza kosztami wynagrodzenia, gminy poniosąrównież koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania. Tylko nieliczne miasta nie zwiększyły zatrudnienia i zadania związane z gospodarką odpadami realizowane są w ramach posiadanych etatów. Niektóre samorządy decydują się wspólnie zarządzać systemem. Piła i 14 okolicznych gmin powołały Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (PRGOK). Przewidziano 17,5 etatu, z czego obsadzonych jest 15,5.  – Do końca roku na ich wynagrodzenia wydamy ok. 960 tys. zł – mówi Zygmunt Jasiecki z zarządu PRGOK. To oszczędność dla samorządów. – Obejmujemy 200 tys. mieszkańców. Niektóre gminy mające po 5 tys. mieszkańców zatrudniają 2–3 osoby do obsługi systemu zagospodarowania śmieci. Idąc tym tokiem myślenia, musielibyśmy zatrudnić nie 17, a ponad 40 osób – mówi Jasiecki. Zatrudnienie w samorządach jeszcze się zwiększy, gdy trzeba będzie wyegzekwować od mieszkańców opłaty. W przypadku części z nich konieczne będzie wszczęcie procedur windykacyjnych. Pomóc w tym mają... nowe etaty. – Biorąc pod uwagę prognozy ściągalności należności, może zajść konieczność wzmocnienia służb windykacyjnych o 2–3 stanowiska – przyznaje Zygmunt Jasiecki z PRGOK. Kwestia komórek ds. windykacji opłat śmieciowych pozostaje otwarta również w większych miastach. Źródło: www.gazetaprawna.pl

czwartek, 11 lipiec 2013 10:10

Kolejne referenda w miastach Warmii i Mazur

Napisane przez

 

Skuteczne referendum w Elblągu, a także wcześniejsze w Ostródzie, zachęciło niezadowolonych z lokalnych władz mieszkańców kilku innych miast regionu do organizowania referendów. W tym gronie są m.in. Nidzica, Orneta, a także Olsztyn. Mieszkańcy Ornety zbierają podpisy pod wnioskiem o odwołanie obecnych władz do 22 lipca, a Olsztyna - do 13 sierpnia. Powodem, dla którego mieszkańcy Olsztyna chcą odwołania  prezydenta jest niedostateczny sposób konsultowania inwestycji z mieszkańcami i planowanie budowy kombinatu ciepłowniczego. Być może o referendum zdecydują wkrótce także radni Bartoszyc, którzy nie udzielili swojemu burmistrzowi absolutorium za miniony rok. W najbliższych miesiącach przedterminowe wybory będą musiały się też odbyć we Fromborku, gdzie skazana prawomocnym wyrokiem karnym dotychczasowa burmistrz przeszła na emeryturę. Źródło: onet.pl

 

 
środa, 10 lipiec 2013 10:16

Zabijanie bez ogłuszania

Napisane przez

  

Ubój zwierząt bez wcześniejszego ich ogłuszenia jest w Polsce zabroniony od 2002 roku na mocy Ustawy o ochronie zwierząt. Rządowy projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt zezwala na zabijanie zwierząt bez ogłuszania. Projekt ten przeszedł przez sejmową Komisję Rolnictwa, która wprowadziła jedynie nakaz zgłaszania uboju rytualnego dowolnej liczby zwierząt. Nie wprowadziła jednak żadnego złagodzenia jego procedury, a nawet nie ograniczyła jej zastosowania na potrzeby zarejestrowanych wyznań. W piątek 12 lipca posłowie mają głosować rządowy projekt ustawy ws. uboju rytualnego. Dopuszcza on m.in. zabijanie zwierząt bez ogłuszania na cele religijne. Projekt dzieli polityków. Z jednej strony mówi się o interesie ekonomicznym i prawach mniejszości religijnych, a z drugiej o barbarzyństwie i braku humanitaryzmu. Wobec zagrożenia wprowadzenia w Polsce uboju rytualnego Polskie Towarzystwo Etyczne i  organizacje broniące praw zwierząt wystosowały  list otwarty do Posłów RP. Apel poparło wiele znanych osób jak: prof. Ewa Łętowska, Beata Tyszkiewicz, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski czy Jacek Santorski. Demonstracja przeciwko nowelizacji Ustawy odbędzie się w czwartek, 11.07.2013 r. o godzinie 15.00 pod Sejmem RP przy ulicy Wiejskiej. Organizatorzy manifestacji deklarują pomoc z  transportem osobom spoza Warszawy, które chciałyby dotrzeć na manifestację. Oprac. na podst.: www.otoz.pl, www.polskieradio.pl, www.ekologia.pl

  


 

 

Spotkanie informacyjne dla samorządowców

 

z województwa mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 12 lipca 2013r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Al. Ujazdowskie 28, aula II piętro nt. „Środki unijne na doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - Poddziałanie 9.1.1.” Spotkanie organizowane jest w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” realizowanego przez ORE w partnerstwie z Vulcan Sp z o.o. i kierowane jest w pierwszej kolejności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy mogą skorzystać z dofinansowania przewidzianego w projektach systemowych uruchamianych w ramach Poddziałania 9.1.1, tj.

 

poniedziałek, 08 lipiec 2013 17:05

Konkurs Zdrowa Gmina jeszcze trwa!

Napisane przez

Konkurs Zdrowa Gmina powstał z myślą o wspieraniu idei profilaktyki nowotworowej w Polsce. Jego nadrzędnym zadaniem jest zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania mające na celu wczesne wykrywanie raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego. Dzięki działaniom edukacyjnym i szkoleniowym, Konkurs uczy Polaków, iż wcześnie wykryta i leczona choroba nowotworowa często pozwala na całkowity powrót pacjenta do zdrowia.

Konkurs organizowany jest przez Polską Unię Onkologii. Zgodnie z jej zapisami statutowymi, celem Unii jest prowadzenie działań na rzecz realizacji ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2005 r. Polska Unia Onkologii, prowadząc Konkurs Zdrowa Gmina, dąży do podniesienia stanu zdrowotności i wiedzy społeczeństwa o metodach zwalczania raka. Skupia się również na minimalizacji negatywnych społecznie skutków chorób onkologicznych. Gminy mogą przesyłać zgłoszenia do 30 sierpnia 2013 r. Nagrodami w Konkursie są czeki o łącznej wartości 175 000 PLN. Pełna informacja na stronie: http://konkurszdrowagmina.pl

 

poniedziałek, 08 lipiec 2013 16:51

Budowa bloków Elektrowni Opole ruszy w lipcu

Napisane przez

- Ministerstwo skarbu chce, by do końca lipca nastąpiło formalne rozpoczęcie budowy nowych bloków w Elektrowni Opole. MSP nie wyklucza kapitałowego udziału w projekcie kolejnego podmiotu Skarbu Państwa - poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Pod koniec czerwca Kompania Węglowa i PGE podpisały list intencyjny o współpracy w sprawie projektu budowy bloków w Elektrowni Opole.

W kwietniu PGE wycofało się z inwestycji w nowe bloki w Elektrowni Opole, jako przyczynę podając ograniczenie opłacalności z powodu m.in. zmian na rynku energii. Kontynuowanie projektu nie przyniosłoby wzrostu wartości dla akcjonariuszy spółki - podawało wówczas PGE. Na początku czerwca premier Donald Tusk ogłosił, że rząd znajdzie środki i sposoby, by nowa elektrownia w Opolu powstała. Źródło: Portal Samorządowy

czwartek, 27 czerwiec 2013 11:43

REMONT SOCHACZEWSKICH KRAMNIC DOBIEGA KOŃCA

Napisane przez

Sochaczewscy radni przeznaczyli 100 tys. złotych z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej na zakończenie remontu i nadbudowy kramnic miejskich.

27 maja br. rozstrzygnięto przetarg na zarządcę tego obiektu. Przez najbliższy rok administrował nim będzie miejscowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Ma za to otrzymać blisko 119 tys. zł.

Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na wynajem pomieszczeń i lokali usługowych w tym gmachu. Na parterze ma powstać restauracja i kilka sklepów. Piętro zajmie Miejska Biblioteka Publiczna, która przeniesie tam księgozbiory z dwóch filii: przy ul. 1 Maja 16 i ul. Żeromskiego 39 a.

Źródło: Daniel Wachowski, Wydział Promocji i Aktywizacji, Urząd Miasta Sochaczew

czwartek, 27 czerwiec 2013 11:41

WAKACJE JEDNEGO DNIA DLA SENIORÓW

Napisane przez

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” rusza na pomoc starszym osobom, które zwłaszcza w wakacje czują się osamotnione. Już w zeszłym roku zorganizowano dla nich serię jednodniowych wycieczek. W tym roku organizatorzy akcji chcą powtórzyć ubiegłoroczną kampanię.

- W letnie miesiące codzienne osamotnienie jeszcze mocniej przytłacza osoby starsze, które nie mają nikogo bliskiego – mówi  Joanna Mielczarek,  Dyrektor  ds. Projektów i Promocji  w Stowarzyszeniu "mali bracia Ubogich" - Sąsiedzi wyjeżdżają, miasto pustoszeje. Rośnie poczucie izolacji i stres z nią związany, pojawia się lęk ("a jeśli upadnę i nie będzie nikogo?"), wzrasta bierność i apatia.

Może być inaczej

- To właśnie z myślą o samotnych osobach starszych, stworzyliśmy projekt międzypokoleniowych wakacji - opowiada Joanna Jaworska, koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu -  Co roku dokładamy starań, by każdy z naszych podopiecznych miał szansę spędzić choć jeden dzień prawdziwych wakacji z dala od codziennego osamotnienia i pustki. Świeże powietrze, zielone krajobrazy, życzliwa obecność innych, ramię, na którym można się oprzeć, poczucie bezpieczeństwa - pozwalają seniorom odzyskać siły i radość życia. Wiemy to, bo widzimy, jak ożywiają się w trakcie takich wyjazdów, jak żyją nimi jeszcze długo po powrocie.

- Aby nasi podopieczni mogli również tego lata cieszyć się wakacjami, potrzebne są fundusze. Stąd pomysł na naszą wakacyjną akcję. W ubiegłym roku akcję promowała babcia Jadzia. Tego lata chcemy spełnić wakacyjne marzenie babci Heli - uśmiecha się tajemniczo Joanna Mielczarek.

Kim jest babcia Hela?

- Babcia Jadzia i babcia Hela to bohaterki krótkiej animacji, która promuje naszą akcję. Seniorom ciężko jest mówić o swojej samotności. Dlatego pozwoliliśmy przemówić w ich imieniu animowanym postaciom. W ubiegłym roku sen babci Jadzi o wakacjach się spełnił. Mamy nadzieję, że tego lata uda się spełnić wakacyjne marzenie babci Heli i że nasi podopieczni po tegorocznych wakacjach zachowają moc pięknych wspomnień.

Wakacyjna akcja Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” potrwa do września.

Dzięki wsparciu darczyńców i pozyskanym funduszom – w wakacje 2012 r. Stowarzyszenie zorganizowało 11 jednodniowych wycieczek (tzw. Wakacji jednego dnia), w których wzięło udział w sumie prawie 200 podopiecznych Stowarzyszenia oraz pięciodniowy pobyt wakacyjny w nadbużańskiej miejscowości Brok dla 25 seniorów.

„Mali bracia Ubogich” otaczają opieką niemal 300 osób starszych i samotnych z Warszawy, Poznania i Lublina. W tym roku chcą również stworzyć każdemu z nich możliwość spędzenia choć jednego dnia prawdziwych wakacji. Szacowany koszt jednodniowej wycieczki dla jednej osoby to 40 zł.

Źródło: Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

Joanna Mielczarek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY