Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
Aktualności

Aktualności (442)

Wójt gminy Stare Pole zwrócił się do RIO w Gdańsku z pytaniem, czy zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z podjętej przez radnych uchwały, wymaga złożenia korekty deklaracji o wysokości tej opłaty przez mieszkańców, czy też wystarczy przesłanie zwykłego zawiadomienia z urzędu.

W odpowiedzi RIO zacytowała przepis art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zgodnie z którym w razie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty konieczne jest złożenie nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Z zakresu pojęcia „danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty” nie można wykluczyć stawki opłaty, która bez wątpienia stanowi element niezbędny do ustalenia wysokości opłaty.Oznacza to, że każda zmiana stawki opłaty za śmieci skutkuje obowiązkiem złożenia przez mieszkańców nowej deklaracji.

Ponadto izba zwraca uwagę, że „zawiadomienie” mieszkańców o zmienionej wysokości opłat – zamiast składania nowych deklaracji – nie tylko nie znajduje swojego oparcia w ustawie, ale może wręcz naruszać art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy, który przewiduje wyłączną kompetencję mieszkańców do składania deklaracji (w tym ich zmian poprzez składania nowych deklaracji). Przy okazji izba przypomina, że deklaracje składane przez mieszkańców stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a tym samym prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Dlatego też powinna obejmować aktualne dane oraz być złożona przez właściciela nieruchomości.

Prawdopodobnie jednak obowiązek składania przez mieszkańców korekty deklaracji w przypadku każdej zmiany uchwały przez samorząd zostanie uchylony. Zapowiedział to podczas jednej z konferencji prasowej minister Marcin Korolec. Jego zdaniem jest to zmiana, która uprości procedury i wychodzi na przeciw oczekiwaniom mieszkańców. Według ministra nowelizacja ustawy śmieciowej mogłaby wejść w życie już wiosną 2014 roku.


Źródło: samorząd.pap.pl (mp)

środa, 02 październik 2013 09:23

UM w Częstochowie laureatem QI - Najwższa Jakość

Napisane przez

To, że Urząd Miasta w Częstochowie oferuje usługi najwyższej jakości potwierdza tytuł Laureata QI. Już trzeci raz z rzędu częstochowski urząd został doceniony w kategorii QI Services i nagrodzony certyfikatem potwierdzającym przyznanie Złotego Godła Najwyższa Jakość Quality International 2013.

W konkursie nagradzane są organizacje mogące poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, międzynarodowym poziomie. W ubiegłorocznej, szóstej edycji programu doceniono założenia projektu „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”, rok wcześniej – w 2011 r. - wdrożenie w Urzędzie Miasta blisko 40 tzw. procesów pracy. W tym roku kapituła nagrodziła działania UM, mające na celu podwyższanie standardów obsługi mieszkańców, m.in. poprzez odpowiednią organizację pracy urzędników i realizację projektów ułatwiających np. dostęp do miejskich baz danych a także za promowanie idei jakości we wszystkich aspektach działalności.

Szybsza i sprawniejsza obsługa mieszkańców a także lepsza komunikacja wewnętrzna w samym urzędzie jest możliwa dzięki miejskiemu portalowi, który powstał w ramach projektu „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy" (realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Województwa Śląskiego; Priorytet II, Działanie 2.2). To właśnie założenia tego serwisu a następnie jego rezultaty oceniane były w ostatnich dwóch latach. Serwis zawiera m.in. Geoportal Mieszkańca i Geoportal Inwestora, w których można znaleźć m.in. informacje o mieście, dane liczbowe, opis procedur administracyjnych, założenia polityki przestrzennej i podatkowej, a także sprawdzić nieruchomości wpisane do rejestru zabytków czy konkretny adres na mapie wraz z zaplanowaniem  trasy dotarcia do niego.
Ponadto poprzez portal e-usług można także zapoznać się z procedurą oraz dokumentami, jakie są niezbędne do załatwienia konkretnej sprawy w urzędzie, złożyć elektronicznie wniosek na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub umówić się zdalnie na wizytę urzędnikiem prowadzącym naszą sprawę.

 

Źródło:materiały prasowe dost. na samorzad.pap.pl

wtorek, 01 październik 2013 11:34

Nie przegap, złóż wniosek - ostatnia edycja "Radosnej szkoły"

Napisane przez

Do 10 października br. dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, którzy chcą otrzymać w przyszłym roku wsparcie finansowe w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", muszą złożyć wnioski w tej sprawie do gminy. Z kolei gminy i organy prowadzące szkoły niepubliczne (np. organizacje i stowarzyszenia) mają czas na złożenie wniosków do wojewodów do 2 listopada.

Program "Radosna szkoła" zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia. W ramach programu szkoły będą mogły uzyskać środki na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (m.in. dużych miękkich klocków, piłek, materacy, układanek). Dotacja może wynieść do 6 tys. zł (szkoły "małe" - liczące do 69 uczniów w klasach I-III) lub 12 tys. zł (szkoły "duże" - powyżej 70 uczniów). Program zakłada też wsparcie w urządzaniu szkolnych placów zabaw. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść 63,8 tys. zł (szkoły "małe") lub 115,4 tys. zł (szkoły "duże"), przy czym organ prowadzący powinien posiadać wkład własny w wysokości co najmniej 50 proc. wartości przedsięwzięcia.

Jak poinformował wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, celem programu jest przede wszystkim pomoc szkołom w przygotowaniu sal i placów zabaw do przyjęcia sześciolatków (...) Program ten pomaga wielu szkołom w prowadzeniu oddziałów przedszkolnych, tzw. zerówek. Ponadto wojewoda odniósł się do programu "Przedszkole za złotówkę" i do organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach. Przypomniał, że na dofinansowanie edukacji przedszkolnej z budżetu państwa przeznaczono w tym roku (na miesiące wrzesień-grudzień) 504 mln zł. Środki te mają zrekompensować samorządom ubytek wpływów po obniżeniu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz mają służyć rozwojowi edukacji przedszkolnej.

Z kolei na realizację ostatniej edycji "Radosnej szkoły" rząd przeznaczył w skali kraju 216 mln zł.

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl/ ( PAP )

wtorek, 01 październik 2013 11:19

Wesołe i tańsze jest życie staruszka w Częstochowie

Napisane przez

Parafrazując słowa znanej piosenki można określić nowy projekt inicjowany przez władze Częstochowy. Od dziś zaczyna obowiązywać tam „Karta Częstochowski Senior”, upoważniająca mieszkańców miasta po sześćdziesiątce do zniżek, ulg i rabatów m.in. w instytucjach miejskich a także u partnerów projektu – w obiektach sportowych i rekreacyjnych, kawiarniach, klubach fitness, szkołach językowych oraz w sanatoriach czy domach wczasowych także spoza miasta. Ponadto lista np. usługi fryzjerskie czy kosmetyczne, taxi a także usługi medyczne, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne.

W sumie samorząd zaprosił do projektu ok. 3 tys. podmiotów, na zapytanie odpowiedziało 150 z nich, natomiast na chwilę obecną zawarto umowy z ok. 50 firmami. Jak dodaje naczelnik wydziału promocji zatrudnienia i spraw społecznych w Urzędzie Miasta Adrian Staroniek, ta lista będzie stale się powiększać bowiem – jak podkreśla urzędnik - zainteresowanie programem jest bardzo duże. Dotąd wpłynęło do nas już 800 wniosków. O Kartę uprawniającą do zniżek mogą ubiegać się mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli 60 lat i złożyli odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta lub w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniora.

Jak wynika z danych Urzędu Miasta, w Częstochowie mieszka obecnie ok. 60 tys. osób, które skończyły 60 rok życia.

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl / (PAP)

wtorek, 01 październik 2013 10:54

Właściwa segregacja odpadów

Napisane przez

Zdaniem ministra środowiska Marcina Korolca, na nowym systemie gospodarki odpadami zyskają zwłaszcza te lokalne samorządy, które wprowadzą prawidłową segregację odpadów. Chodzi o czyste, dobrze posegregowane i gotowe do odzysku surowce wtórne. Minister podkreślił, że właściwa segregacja szkła, papieru czy plastiku jest podstawowym warunkiem, aby uzyskiwać dobre jakościowo surowce wtórne, które będą mogły odbierać zakłady przemysłowe.

W Polsce obecnie ponad 70 proc. śmieci trafia na wysypiska, a tylko ok. 11 proc. jest poddawanych odzyskowi. Zgodnie z założeniami do 2020 r. masa odpadów składowanych na wysypiskach w Polsce ma się zmniejszyć o 65 proc. Do tego samego roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, plastiku, metali i szkła ma sięgnąć co najmniej 50 proc. w stosunku do ogólnej masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Źródło: portalsamorzadowy.pl / (PAP)

środa, 25 wrzesień 2013 14:28

Wpływ mieszkańców na lokalne prawo

Napisane przez

Do 30 września można jeszcze zgłosić się do jesiennej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. W tym roku jej uczestnicy, wspierani przez Fundację Batorego, spróbują zmienić statuty gmin w ten sposób, by nawet „zwykli" mieszkańcy mogli kształtować lokalne prawo i przedkładać własne projekty uchwał.Do wspólnych działań organizator zaprasza mieszkańców miast, miasteczek, wsi, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

 Niestety na dzień dzisiejszy zaledwie kilkanaście procent spośród polskich gmin daje mieszkańcom możliwość zgłaszania projektów uchwał. Inicjatywa obywatelska w tym zakresie może dotyczyć np. wieloletnich inwestycji, gospodarowania odpadami, opłat za parkowanie itd.

Inicjatywa obywatelska mieszkańców w zakresie kształtowania lokalnego prawa budzi jednak wątpliwości - w związku tym, że nie ma żadnych zapisów prawnych regulujących wprost tę kwestię, władze wielu miejscowości nie mają pewności, czy to rozwiązanie jest zgodne z prawem. Jednak zdaniem profesora Huberta Izdebskiego z Wydziału Prawa i Administracji UW, wprowadzanie takiego uprawnienia nie narusza żadnego z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, Konstytucji RP ani żadnego innego aktu normatywnego i w związku należy uznać je za dozwolone.

Jak podkreśla Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór, organizatorowi zależy na tym by stosowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej stało się standardem we wszystkich polskich gminach.

Formularz rejestracyjny dla zainteresowanych dostępny na www.maszglos.pl

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl

 

wtorek, 24 wrzesień 2013 09:09

W Toruniu 4 godziny przedszkolnych zajęć dodatkowych gratis

Napisane przez

Po krakowskim pomyśle zminimalizowania lub wręcz zniesienia opłaty za przedszkole z inicjatywą wsparcia wychodzą władze Torunia. Miasto pokryje koszt czterech godzin dodatkowych zajęć w tygodniu, w każdym oddziale przedszkolnym. Pieniądze na zajęcia pochodzą z dotacji rządowej.Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2013 roku Toruń otrzyma dotację w wysokości 2,71 mln złotych, której część przeznaczona jest na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym na poszerzanie oferty przedszkoli na przykład poprzez organizację tzw. zajęć dodatkowych.

Od 1 września, zgodnie z nowymi przepisami, rodzice płacą nie więcej niż 1 zł za każdą dodatkową godzinę zajęć w przedszkolu ponad pięć bezpłatnych. W Toruniu dotąd opłata ta wynosiła 2,30 zł.

Zajęcia dodatkowe dla toruńskich przedszkolaków rozpoczną się od października a ich czas będzie wynosił odpowiednio ok. 15 minut dla dzieci w wieku 3-4 lat i ok. 30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich.

 

Czytaj także: Czy istnieją przedszkola za darmo? >>>

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl  /  PAP

20 września 2013 r.  Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków (w trybie konkursowym) o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach priorytetu I gospodarka wodno-ściekowa. Do wykorzystania jest 150 mln euro.

Alokacja przeznaczona jest na dwa typy projektów. Pierwszy - 75 mln euro ma dotyczyć projektów realizowanych w aglomeracjach do 10-15 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Drugi - 75 mln euro przeznaczony jest na projekty realizowane w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej mogą składać samorządy i ich związki począwszy od 21 października do końca roku. Szczegółowe wymogi, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe oraz wzór wniosku dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl. portalsamorzadowy.pl

poniedziałek, 23 wrzesień 2013 12:43

Czy istnieją przedszkola za darmo?

Napisane przez

Od września rodzice w całej Polsce płacą tylko złotówkę za godzinę zajęć w przedszkolu. Natomiast Kraków może stać się pierwszym z dużych miast, w którym w publicznych przedszkolach rodzice nie będą płacić czesnego. Jak informuje DP, krakowscy radni Platformy Obywatelskiej chcą całkowicie zlikwidować opłaty za przedszkola lub ustalić je na minimalnym poziomie - 1 grosz za godzinę. Możliwe obniżki są efektem wyliczeń samorządowców, z których wynika, że stolica Małopolski otrzyma nawet o 4 mln zł więcej niż będzie potrzeba na uzupełnienie dochodów po obniżce stawek do złotówki.

Jak przytacza portal samorządowy, wiceprezydent Krakowa ds. edukacji - Tadeusz Matusz, nie jest zwolennikiem przedszkolnych obniżek. Jego zdaniem rodzice przedszkolaków płacą i tak o wiele mniej niż rok temu. Zapewne z ich punktu widzenia to mała pomoc, ale dla gminy będą to spore pieniądze - podkreśla T. Matusz.

Poza Krakowem, który chce całkowicie znieść lub zminimalizować opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu są już samorządy, które zdecydowały się na zapewnienie mieszkańcom całkowicie bezpłatnej opieki przedszkolnej. Np. w Pawłowicach na Górnym Śląsku od września rodzice płacą wyłącznie za wyżywienie dzieci.

 

 

 portalsamorzadowy.pl / PAP/Dziennik Polski

poniedziałek, 23 wrzesień 2013 12:10

Propozycja MF zmian do ustawy o finansach publicznych

Napisane przez

Jak czytamy we Wspólnym Stanowisku Zarządów Związku Miast Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz następstw wynikaiących z niespełnienia warunków określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych (ufp), propozycja MF dotycząca zmian do ufp, odnosnie  postanowień w zakesie realizacji przez jst programów postępowań naprawczych (tj. dodania art.24Oa do ufp) generalnie zmierza w dobrym kierunku.

Samorządowcy pozytywnie oceniają propozycję dodania przepisu art.24Oa bowiem wprowadza on w miejsce procedury ustalenia zastępczego budżetu jst przez RIO możliwość zastosowania w pierwszej kolejności - w razie niemożności uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jst zgodnie z zasadami określonymi w art 242-244 ww. ustawy - programu postępowania naprawczego. Zmiana ta umożliwia jst uruchomienie okeślonych działań ukierunkowanych na poprawę stanu gospodarki finansowej i uniknięcie natychmiastowej ingerencji kolegium RIO w postaci uchwalenia przez ten organ budżetu zastępczego zadłlużonej jednostki.

Ponadto propozycja zawarta w ww. artykule projektu ustawy jest również zbieżna z postulatami zapisanymi w uchwale Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dn. 21 lutego 2013 r., w której zgłoszono pilną potrzebę wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych oraz samorządowych ustaw ustrojowych przepisów dot. postępowania naprawczego, pozwalających na dalsze działanie zadłużonej jednostki i realizację przez nią zadań publicznych.

 Źródło: portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY