Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 77.

poniedziałek, 12 styczeń 2015 17:04

RAZEM BEZPIECZNIEJ 2014

Napisane przez 

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych coraz częściej pomaga w rozumieniu bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Ma swe bardzo ważne miejsce w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, czy bezpieczeństwa narodowego. Społeczności lokalne mogą pielęgnować szczególne wartości i więzi społeczne, utrwalające poczucie własnej tożsamości narodowej, patriotyzmu i przywiązania do „małych ojczyzn”. Mogą jednak również hamować postęp oraz rozwój społeczny i cywilizacyjny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od 2007 r. koordynuje Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, którego celem jest aktywizacja i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program, który w kolejnych latach wspierany jest środkami budżetowymi (kwotą 3 mln zł), ma na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom, poprawę wizerunku policji i wzrost zaufania społecznego do tej służby oraz aktywizację lokalnych partnerstw różnych podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ramach Programu funkcjonuje m. in. Bank Dobrych Praktyk obejmujący obecnie kilkaset inicjatyw lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, stanowiących różnorodne przykłady realizacji jego celów. Mogą one stanowić cenną pomoc dla ewentualnych naśladowców.

W skład Zespołu wspierającego koordynację programu „Razem bezpieczniej” przez MSW wchodzą przedstawiciele kilkunastu resortów oraz wielu instytucji państwowych. Od strony administracji państwowej zapewnia to możliwość skutecznego przezwyciężania tzw. biurokratycznych barier oraz lepszego rozpoznania prawidłowości i skuteczności wydawania pieniędzy budżetowych na wsparcie różnych przedsięwzięć.

W czerwcowym numerze Magazynu Samorządowego GMINA zainicjowaliśmy cykl publikacji omawiający rządowy program „Razem Bezpieczniej”, koordynowany od 2007 r. przez MSW („Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, czyli razem bezpieczniej” – Eugeniusz Pindel). Ten program to nasz polski wariant podejmowania, coraz ważniejszej we współczesnym świecie, problematyki bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Oparty na budowaniu przekonania, że na ile będziemy „coraz bardziej razem” w społecznościach lokalnych, na tyle wzrastać będzie poczucie naszego w nich bezpieczeństwa. Zapowiedzieliśmy kolejne publikacje na ten temat.

W sierpniu i wrześniu prezentowaliśmy kolejne pomysły aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa („Na ile razem na tyle bezpieczniej”, „Bezpieczeństwo w praktyce”). Czyniliśmy to za Bankiem Dobrych Praktyk, prowadzonym w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. Uważaliśmy bowiem za godne prezentowania i wspierania każde wspólne i pożyteczne działanie, które – poprawiając i rozwijając funkcjonowanie społeczności lokalnej – ma pozytywny efekt dla jej bezpieczeństwa. „Widzę – Reaguję” – to projekt  poprawy bezpieczeństwa w szkołach, realizowany  w Piotrkowie Trybunalskim. „Świeć przykładem na drodze” – dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drogach na terenie miasta i powiatu głogowskiego. „Błękitny profil” – wychodzi z kolei naprzeciw potrzebom przeciwdziałania narkomanii. Program „Bezpieczne imprezy masowe” Komendy Stołecznej Policji obejmował współpracę z innymi unijnymi stolicami (Berlinem, Bratysławą i Wilnem), kielecki program „Pomaluj mój świat” przeciwstawiał się wandalizmowi i dewastacji murów budynków miejskich. W „Jeśli nadejdzie przemoc…” (program z Lublina) wykorzystano udział młodzieży w produkcji filmu do walki z przemocą w szkole. Zaprezentowaliśmy też system mikrocząsteczkowego znakowania mienia jako ochronę przed kradzieżami.

W naszym cyklu nie komentujemy, ani nie oceniamy konkretnych projektów, złożonych przez inicjatorów i organizatorów do Banku Dobrych Praktyk. Uważamy, że komentarze i oceny najważniejsze są na miejscu, a inicjatywy te warto wspierać i wspomagać, aby było ich coraz więcej i wpisywały się coraz lepiej w codzienność społeczności lokalnych.

Nowa jakość w obszarze bezpieczeństwa

Jednocześnie naszą uwagę zwracały podejmowane na różnych szczeblach konkretne działania koordynacyjne, które zapewne z biegiem czasu rozpędzą pożyteczny wehikuł rozpowszechniania jednostkowych działań na kolejne obszary działania. Zauważmy następujące ciekawe przykłady z ostatniego okresu na szczeblu centralnym.

Jak podaje internetowa strona programu „Razem Bezpieczniej”, autorzy najlepszych kampanii społecznych zostali nagrodzeni w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Tytuły Lidera Programu wręczył wiceminister Grzegorz Karpiński. W trakcie konferencji została także przekazana statuetka Przystanku „PaT”, którą odebrali przedstawiciele miasta-gospodarza organizującego w tym roku akcję.

– To, co Państwo robią w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, buduje nową jakość w obszarze bezpieczeństwa. Buduje coś, co można nazwać „kulturą bezpieczeństwa”. To taki rodzaj działalności, dzięki któremu wszyscy zaczynamy rozumieć, że bezpieczeństwo nie jest tylko i wyłącznie kwestią służb. Mam świadomość, że bez współpracy odpowiednich służb, bez współpracy instytucji ze społeczeństwem, ten poziom bezpieczeństwa nigdy nie będzie zadowalający – podkreślił wiceminister Grzegorz Karpiński, otwierając konferencję.

Tytuł „Lidera programu Razem bezpieczniej” to wyróżnienie dla najlepszych realizatorów programu, które świadczy o ich aktywnym zaangażowaniu w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Liderem programu „Razem bezpieczniej” może być m.in. osoba fizyczna, prawna albo organizacja pozarządowa. W tym roku statuetki Lidera Programu otrzymali:

Dr hab. Marek Konopczyński – rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, twórca pojęcia „twórczej resocjalizacji”. W 2009 r. roku podpisał pierwszą w Polsce DEKLARACJĘ Akademicką pomiędzy PEDAGOGIUM i programem „PaT”, która otworzyła program praktyk studenckich w działaniach „PaT”. Zainicjował utworzenie m.in. pierwszej w kraju studenckiej grupy „PaT” PEDAGOGIUM oraz umożliwił realizację autorskich projektów resocjalizacyjnych przez liderów społeczności PaT, m.in. z warszawskimi bezdomnymi i podopiecznymi Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy. W 2013 r. był współorganizatorem konferencji otwierającej kolejną edycję kampanii społecznej „Reaguj, nie toleruj”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – w latach 2010-2013 ROPS w Opolu realizował projekty dofinansowane ze środków programu „Razem bezpieczniej”. W ramach projektów organizowano bezpłatne porady specjalistów, szkolenia, upowszechniano także materiały informacyjno-edukacyjne – w tym 15-sekundowe komunikaty na monitorach w autobusach MZK pod hasłem „Przemoc to Nie-Moc”. Organizowano także spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla szkół podstawowych klas IV-VI, np. „Nibylandia Piotrusia Pana” – dziecko w obliczu przemocy i agresji w rodzinie. Z kolei projekt „Reaguj i żyj bezpiecznie” to m.in. spektakl pt. „Pinokio na zakręcie”, który uczulał dzieci na zagrożenia w kontaktach z obcymi osobami.

Wiesława Ćwiklińska – wicekurator oświaty w Białymstoku. Od 2008 r. w ramach programu „Razem bezpieczniej” kieruje pracą grupy zadaniowej „Bezpieczeństwo w szkole”, prowadząc cykliczne narady i spotkania oraz inicjując wiele przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. Była m.in. organizatorką seminarium dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego „Razem o bezpieczeństwie”. Od trzech lat promuje w środowisku podlaskich szkół mediację jako sposób na rozwiązywanie trudnych sytuacji szkolnych. Była pomysłodawczynią zorganizowania dla zainteresowanych nauczycieli w Kuratorium Oświaty cyklu spotkań z mediatorem, a także konferencji regionalnych w tym zakresie. Z jej inicjatywy odbyło się wojewódzkie forum wychowawcze, w ramach którego prezentowano sprawdzone i skuteczne rozwiązania w zakresie wychowania i profilaktyki szkolnej, a następnie we współpracy z dyrektorami i samorządem lokalnym zorganizowano 10 konferencji regionalnych. Uczestniczyli w nich dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz władze samorządowe.

Konferencja podsumowująca realizację programu „Razem bezpieczniej” odbywa się w MSW co roku. Biorą w niej udział przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, a także służb i organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację programu. W tym roku w konferencji wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w MSW Grzegorz Karpiński, zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Piotr Kwiatkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

W budżecie państwa na lata 2007-2015, w ramach rezerwy celowej, na realizację programu „Razem bezpieczniej” corocznie zabezpieczona jest kwota 3 mln zł. Od 2007 do 2014 roku dofinansowano 339 projektów na kwotę 23,680 tys. zł.

Infrastruktura zwandalizowana

27 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Bezpieczna infrastruktura, bezpiecznie społeczeństwo”. To już drugi rok z rzędu, gdy w ramach projektu funkcjonuje memorandum o współpracy dotyczącej przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury.

W pierwszej połowie tego roku akty wandalizmu na infrastrukturze pozbawiły blisko 19 tysięcy odbiorców elektryczności, doprowadziły do około 6,7 tys. opóźnień w kursowaniu pociągów oraz do prawie 80 tys. nieczynnych usług telekomunikacyjnych. Liczba zdarzeń w tym roku jest mniejsza w sektorze energetycznym i telekomunikacyjnym, natomiast odnotowano ich wzrost na infrastrukturze kolejowej. – Mimo wszystko, działania Memorandum przekładają się w znacznym stopniu na zmniejszenie ilości kradzieży. Wynika to z zaangażowania i współpracy z Policją – powiedziała Marzena Śliz, przewodnicząca Komitetu Sterującego Memorandum oraz dyrektor w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Do największych osiągnięć podpisanego memorandum można zaliczyć m.in. dokonanie zmian w ustawie o odpadach, włączenie memorandum do rządowego projektu „Razem Bezpieczniej”, zmniejszenie zdarzeń kradzieży infrastruktury telekomunikacyjnej. W ramach projektu utworzono fundację na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji oraz wypracowano markę „Niezłomni” będącą systemem identyfikacji wizualnej dotyczącej ochrony infrastruktury. Przygotowywana jest obecnie internetowa platforma incydentów kradzieży infrastruktury, która ma zacząć działać w pierwszej połowie 2015 r.

Podczas tegorocznej konferencji podpisano list intencyjny o współpracy z SIPAM (Sichercheitspartnerschft gegen Metalldiestahl). To niemiecka organizacja zrzeszająca zarządców infrastruktury. Honorowy patronat nad konferencją objęła szefowa resortu, Teresa Piotrowska.

Priorytet dla profilaktyki

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego). Program realizuje Zespół Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT w Warszawie.

PaT to program: mody na życie bez uzależnień; profilaktyki rówieśniczej; dobrych wiadomości, a nie protestów; zaproszeń, a nie wykluczeń; destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej; bez nagród i działania za coś; nie robienia, co się chce, ale odpowiedzialności za siebie i innych. PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!

Główni partnerzy programu PaT: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poprzez program „Razem bezpieczniej”; Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”; Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej; Rzecznik Praw Dziecka; Straż Graniczna; Zarząd Główny NSZZ Policjantów; Miesięcznik „POLICJA 997”.

Wyższe uczelnie obecne są w programie PaT poprzez studenckie koła naukowe lub uczelniane grupy PaT (oficjalne rozpoczęcie współdziałania uczelni z programem PaT następuje z dniem podpisania Deklaracji Akademickiej. Deklarację Akademicką z programem PaT podpisały: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie; Uniwersytet Warszawski (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji); Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Oddział Zamiejscowy w Chorzowie); Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Studiów Edukacyjnych); Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Cele programu: komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami; zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw; inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi; tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.

Siedem obszarów profilaktyki

Program PaT realizowany jest  przez cały rok w siedmiu obszarach jednocześnie.

- Obszar pierwszy – działanie

Działanie PaT polega na przeprowadzeniu spotkania/szkolenia kierowanego do jednego z wymienionych adresatów: MŁODZIEŻ – działanie PaT/M (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Działanie organizowane jest na zaproszenie lokalnego samorządu i policji (miasto/powiat/gmina). Realizacja działania PaT/M jest bezkosztowa. Wymogi logistyczne finansowane są przez samorząd; RODZICE – to działanie PaT/R (dla rodziców młodzieży szkolnej). Działanie organizowane jest na zaproszenie lokalnego samorządu i policji (miasto/powiat/gmina). Realizacja działania PaT/R jest bezkosztowa. Wymogi logistyczne finansowane są przez samorząd; LIDERZY – to działanie PaT/L (dla liderów młodzieżowych PaT w formie szkolenia z zarządzania grupą PaT). Działanie organizowane jest przez Impresariat PaT. Szkolenie liderów PaT finansowane jest z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (MSW); NAUCZYCIELE/ANIMATORZY – PaT/E (dla nauczycieli/animatorów w formie szkolenia eksperckiego PaT). Działanie organizowane jest w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Obszar szkolenia obejmuje województwa wytypowane przez MEN w danym roku kalendarzowym. Biorą w nim udział osoby dorosłe zaangażowane w różne formy pracy z młodzieżą. Uczestników szkolenia typują lokalne samorządy. Szkolenie PaT/E poprzedza spotkanie na szczeblu wojewódzkim z udziałem przedstawicieli wojewody, marszałka województwa, kuratora oświaty oraz komendanta wojewódzkiego policji. Szkolenie eksperckie PaT/E (edukacja) finansowane jest z rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (MEN).

Wyraźne zróżnicowanie grup wynika z odmiennego sposobu komunikowania się z adresatem. Struktura działań PaT obejmuje następujące części: PaT/M (młodzież) – informacja o programie PaT, spektakl edukacyjno-profilaktyczny, badanie naukowe (ankieta audytoryjna) poświęcone rozpoznawaniu zagrożeń zjawiskiem narkomanii wśród uczniów, edukacja w zakresie prawa z wykorzystaniem metody dramy, rozmowa z młodzieżą na temat postaw społecznych, kampania programu PaT „NIE WSIADAM!” dotycząca prowadzenia pojazdów przez nietrzeźwych kierowców oraz film edukacyjno-profilaktyczny. Działanie PaT/M trwa 90 minut i prowadzone jest w ramach szkolnego programu profilaktycznego; PaT/R (rodzice) – informacja o programie PaT, spektakl edukacyjno-profilaktyczny, prezentacja wyników badań z działań PaT/M oraz otwarta dyskusja prowadzona z uczestnikami spotkania. Działanie PaT/R trwa 60 minut i najczęściej prowadzone jest na terenie szkoły przed wywiadówkami z rodzicami; PaT/L (liderzy) – wykłady i ćwiczenia dla młodzieżowych liderów PaT na temat zarządzania grupą rówieśniczą, kompetencji interpersonalnych oraz współpracy z oświatą, samorządem i policją. Szkolenie Ogólnopolskiego Zespołu Liderów PaT prowadzone jest dwa razy w roku. Uczestniczą w nim liderzy PaT lub ich przedstawiciele. Centralne szkolenie trwa 4 dni i dla liderów PaT jest bezkosztowe. Impresariat PaT wspiera również szkolenia lokalnych Zespołów Liderów PaT, które finansowane są przez lokalne samorządy. PaT/E (edukacja) – to szkolenie uczestniczące dla animatorów/nauczycieli, którego program obejmuje bezpośredni udział w przygotowaniu działania PaT/M oraz egzamin ekspercki PaT. Szkolenie trwa 4 dni. Kończy się zbudowaniem młodzieżowej grupy PaT, przeprowadzeniem działania PaT/M z udziałem utworzonej grupy PaT i uczestników szkolenia oraz wręczeniem certyfikatów eksperckich PaT.

- Obszar drugi – informacja

Program PaT, oprócz prezentowania działań bieżących na stronie www.pat.policja.gov.pl, promuje  wartościowe inicjatywy edukacyjno-profilaktyczne realizowane na terenie całego kraju. Program udostępnia także bazę scenariuszy profilaktycznych. Program PaT wydaje materiały informacyjne dostępne na stronie internetowej programu w formie pisanej (gazety „PaTrz!”, „ PaTosfera”,  „Przystankowicz”) i radiowej (internetowe Radio TRAP, czyli „Tematyczna Radiowa Antena Profilaktyczna”, nadająca na fali profilaktyki). Specjalną zakładkę na stronie programu stanowi galeria zdjęć oraz filmów społeczności PaT (dokument, fabuła, LipDub).

- Obszar trzeci – edukacja

To działanie zmierzające do ewaluacji i naukowego podsumowywania efektów programu, jak też służące naukowemu opracowaniu obserwacji, płynących (po 9 latach funkcjonowania programu) z setek wystawionych spektakli i towarzyszących im dyskusji z 60 tysiącami młodzieży. Dotychczas odbyły się dwie konferencje PaT: w 2007 r. w Szkole Policji w Katowicach i 2009 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Główny nurt tego obszaru stanowi działanie PaT/E (edukacja) prowadzone we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach którego wydany został Poradnik Metodyczny PaT.

- Obszar czwarty – certyfikat „Wspiera nas PaT”

Certyfikat „Wspiera nas PaT” to dokument przyznawany od 2009 r. przez Impresariat programu „Profilaktyka a Ty” najciekawszym projektom profilaktyczno-artystycznym w całej Polsce. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym z wykorzystaniem narzędzia sztuki. Działanie powinno być przeprowadzone z bezpośrednim, bądź pośrednim, udziałem Policji. Dotychczas Certyfikat otrzymało 16 najbardziej wartościowych inicjatyw, podjętych zarówno przez młodzież, jak też przez instytucje (wykaz wyróżnionych inicjatyw znajduje się na stronie internetowej programu). Certyfikat „Wspiera nas PaT” to wyraz uznania za zaangażowanie w twórczą profilaktykę.

- Obszar piąty – Akcja „Przystanek PaT”

„Przystanek PaT” to coroczne, ogólnopolskie spotkanie społeczności PaT z całego kraju, promującej modę na życie wolne od uzależnień. Przez pięć dni odbywają się bezpłatne warsztaty artystyczne prowadzone przez zawodowych instruktorów. Można wziąć udział m.in. w zajęciach teatralnych, kuglarskich, wokalnych, tanecznych, literackich, recytatorskich, dziennikarskich, radiowych, etnograficznych, charakteryzatorskich czy technicznych. W programie przewidziane są również warsztaty profilaktyczne, rozmowy filozoficzne, koncerty oraz spektakle w wykonaniu grup teatralnych z całej Polski. Ostatniego dnia, podczas finału Akcji, uczestnicy warsztatów prezentują efekty swojej pracy przed zaproszonymi gośćmi, mediami i lokalną społecznością.

W akcję zaangażowane są lokalne władze oświatowe, samorządowe, policja i media. Akcję „Przystanek PaT” odwiedzili obserwatorzy z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Danii i Węgier. Warsztaty artystyczne prowadzili zawodowi instruktorzy z Polski, a także ze Słowacji, Brazylii, Kuby, Izraela, Rosji i Niemiec.

Program „Profilaktyka a Ty” („PaT”) jest organizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Przystanek „PaT” to część programu „Profilaktyka a Ty”. Odbywa się raz w roku, w czasie wakacji. Trwa 5 dni, a biorą w nim udział liderzy programu, wolontariusze oraz grupy teatralne z całego kraju. Uczestnicy imprezy mogą się spotkać z ludźmi sztuki, artystami i muzykami, którzy promują idee Przystanku. Adresatami akcji są przede wszystkim młodzież i studenci, a jej cel to m.in. tworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej wśród młodych ludzi modę na życie bez nałogów.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem Przystanku jest Komenda Główna Policji. Akcja organizowana jest od 2006 r., od drugiej edycji patronuje jej Minister Spraw Wewnętrznych. W 2007 r. Przystanek „PaT” został wpisany do programu „Razem bezpieczniej”, a od 3 lat jest dofinansowywany z rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację programu. Ostatni Przystanek odbył się w Łodzi. Tegorocznym miastem-organizatorem Przystanku „PaT” będzie Konin. Statuetkę Przystanku odebrali prezydent Konina Józef Nowicki oraz wielkopolski komendant wojewódzki Policji insp. Rafał Batkowski.

- Obszar szósty – PaH czyli Profilaktyka a Harcerstwo

Inicjatywę skierowaną do harcerzy wprowadzili do programu PaT koordynatorzy PaT z Sokołowa Podlaskiego. Głównym jej narzędziem jest Profilaktyczna Gra Miejska, którą przeprowadzają harcerze dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (zakładka PaH). Projekt Profilaktyka a Harcerstwo zaprasza do współpracy każdą organizację harcerską w kraju.

- Obszar siódmy – PaTosfera

To najnowszy pomysł w programie PaT. PaTosfera trwa kilka godzin i polega na promocji społeczności PaT w centrach miast. PaTowicze zapraszają do wspólnej zabawy lokalną społeczność, promując modę na życie wolne od uzależnień.

Program „Profilaktyka a Ty” w 2007 r. został wpisany do Banku Dobrych Praktyk, a w 2011 r. otrzymał tytuł LIDERA rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. W 2009 r. Akcja „Przystanek PaT” została objęta patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. W 2010 r. program PaT przystąpił do Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków. W 2011 r. program PaT uczestniczył w działaniach Europejskiego Roku Wolontariatu. W 2012 r. społeczność PaT jest intensywnie obecna w działaniach Roku Korczaka.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY