Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
czwartek, 04 wrzesień 2014 10:09

Koszty nowelizowania ustaw śmieciowych spadną na gminy i mieszkańców

Napisane przez 
O ile prace nad projektami ustaw nowelizujących nie zostaną ujednolicone może się okazać, iż w ciągu najbliższych miesięcy gminy będą musiały kilkukrotnie dostosowywać systemy gospodarki odpadami komunalnymi do nowych regulacji. Potrzebne jest jak najszybsze rozpoczęcie prac legislacyjnych nad nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w sposób kompleksowy i spójny uregulowałaby problem, bazując oczywiście na uprzednio przyjętych rozwiązaniach normatywnych – uważają samorządowcy ze Związku Miast Polskich. Powyższy postulat jest tym istotniejszy, gdy weźmie się pod uwagę zapowiadane przez Ministerstwo Środowiska kolejne nowelizacje Ustawy o czystości i porządku w gminach. Jak podkreśla ZMP projekty powstające w tym zakresie mają mieć charakter systemowy i uwzględniać przede wszystkim skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 roku oraz nowe regulacje unijne dotyczące tzw. „.zamówień in-house”. Zdaniem samorządowców z miast, jeśli prace nad projektami ustaw nowelizujących (sejmowej i senackiej) nie zostaną połączone z pracami nad nowelizacją zapowiadaną przez Ministerstwo Środowiska może się okazać, iż w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy organy gmin będą zobligowane kilkukrotnie dostosowywać gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi do nowych regulacji ustawowych. Każda zmiana w tym zakresie przekłada się będzie przy tym na sytuację właścicieli nieruchomości oraz pozostałych mieszkańców gmin. Autorzy nowelizacji twierdzą co prawda, że „projekt ustawy nie spowoduje zwiększenia wydatków dla budżetu państwa i budżetów gmin”. Jak jednak podkreśla ZMP teza ta wydaje się być wysoce wątpliwa w kontekście kosztów, które w związku z nowelizacją będą zmuszone ponieść gminy. Koszty te związane będą chociażby z koniecznością dostosowania do nowych wymogów prawnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czy częstotliwości odbioru odpadów. Jak podkreślają samorządowcy dodatkowe koszty, w związku z założeniem o samofinansowaniu się nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zostaną przerzucone na właścicieli nieruchomości, co w niektórych przypadkach będzie musiało się wiązać z koniecznością podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY