Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.
04-260 Warszawa, ul. Jedwabnicka 1
tel/fax: +48 22 610 10 99 w. 26
Bank Zachodni WBK SA XVII Oddział Warszawa 
08 1090 1753 0000 0001 1981 0954
piątek, 23 maj 2014 12:20

Pomorskie promuje turystykę kajakową

Napisane przez 
Na Pomorzu ma powstać rozbudowana infrastruktura wspierająca rozwój turystyki kajakowej. Przewiduje to projekt „Kajakiem przez Pomorze”, który został uznany jako jeden z trzech potencjalnych przedsięwzięć strategicznych Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014 -2020. Województwo pomorskie jest bardzo atrakcyjne dla kajakarzy. Około 2300 km szlaków kajakowych na ponad 30 rzekach to ścisła czołówka krajowa. Do tych najczęściej przemierzanych należą Słupia, Radunia i Kółko Raduńskie, Wda, Brda, Szkarpawa i Wierzyca. W naszym regionie dodajemy jeszcze nieprzewidywalną Łupawę i wymagającą Wieprzę. Projekt ma na celu nie tylko poprawę warunków do uprawiania kajakarstwa na najbardziej popularnych rzekach, ale również umożliwienie pływania kajakami w zupełnie nowych miejscach. Plany za­kła­da­ją, że w wo­je­wódz­twie po­mor­skim po­wsta­nie co naj­mniej 15 ta­kich szla­ków, z przy­sta­nia­mi i sta­ni­ca­mi. Te szlaki kajakowe stanowić mają rozpoznawalny, spójny i zintegrowany produkt turystyczny. Wyznaczono około 300 miejsc, w któ­rych ma po­wstać in­fra­struk­tu­ra dla tu­ry­stów ka­ja­ko­wych, m.​in. przy­sta­nie, miej­sca bi­wa­ko­we (sta­ni­ce), miej­sca do roz­po­czę­cia lub za­koń­cze­nia etapu, tzw. prze­no­ski – czyli miej­sca słu­żą­ce do obej­ścia na­tu­ral­nych bądź sztucz­nych prze­szkód na wo­dzie. Szla­ki mają być ozna­ko­wa­ne i wy­po­sa­żo­ne w in­fra­struk­tu­rę słu­żą­cą do utrzy­ma­nia czy­sto­ści. Część szla­ków ma się łą­czyć w dłuż­sze trasy ka­ja­ko­we. Pro­jekt prze­wi­du­je również dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne i mo­ni­to­ring ruchu ka­ja­ko­we­go w re­gio­nie. W środę marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski oraz Rafał Szporko, prezes firmy DS Consulting, podpisali umowę na opracowanie analizy wykonalności całego przedsięwzięcia. Zadaniem ekspertów z gdańskiej firmy doradczej będzie określenie lokalizacji planowanej infrastruktury oraz sposobów zagospodarowania pomorskich szlaków wodnych dla turystyki kajakowej wraz z wykonalnością techniczną, ekonomiczną, instytucjonalną i środowiskową. Dokument określający lo­ka­li­za­cję in­fra­struk­tu­ry i spo­so­by za­go­spo­da­ro­wa­nia po­mor­skich szla­ków wod­nych dla tu­ry­sty­ki ka­ja­ko­wej ma być gotowy do stycznia 2015 roku. Prawdopodobny koszt realizacji projektu to około 50 mln złotych. Pieniądze mają pochodzić z funduszy unijnych i budżetów gmin. Pie­nią­dze mają po­cho­dzić z fun­du­szy unij­nych i bu­dże­tów gmin. Pla­nu­je się, że pro­jekt zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­ny w ramach perspektywy programowo-finansowej UE na lata 2014-20. Wśród partnerów projektu znalazły się gminy i powiaty, podmioty prywatne działające w branży kajakowej, zarządy parków, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, urzędy morskie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Źródło: www.gryf24.pl

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

PARTNERZY